Spoločnosť TomTom to so svojou kamerou myslí naozaj vážne. Po novom chce preraziť na trhu s akčnými kamerami a zosadiť z trónu kráľa tejto kategórie – kamery GoPro. Podarí sa im to?

Akčná Kamera TomTom Bandit

Ka­me­ra je vy­ba­ve­ná 16 Mpx sen­zo­rom CCD, kto­rý je umies­tne­ný za ši­ro­kouh­lým ob­jek­tí­vom na pred­nej stra­ne, pri­čom dis­plej a ov­lá­da­nie sú na vr­chnej stra­ne. Ban­dit má val­co­vi­tý tvar ako kon­ku­ren­čné mo­de­ly Pa­na­so­nic HX-A1 a So­ny Ac­tion Cam Mi­ni. Je vo­do­tes­ná do hĺbky 50 m, pred po­no­re­ním však tre­ba ob­jek­tív vy­ba­viť dopl­nko­vým kry­tom.

- Reklama -

Vi­deo mož­no nah­rá­vať v roz­lí­še­ní 4K, ale iba pri ne­veľ­mi pou­ži­teľ­nom sním­ko­va­ní 15 fps. Pri roz­lí­še­ní 2.7K sním­ko­vá frek­ven­cia do­siah­ne 30 fps a pri full HD 1080p je to 60 fps. Mož­ný je aj zá­znam slowmo­tion vi­dea v HD 720p pri 120 fps. Ka­me­rou mož­no zho­to­vo­vať aj 16 Mpx fo­tog­ra­fie s rých­los­ťou 10 sní­mok za se­kun­du, kto­ré sa da­jú pou­žiť na vý­ro­bu 4K vi­dea ale­bo 1080p ča­soz­ber­né­ho vi­dea pri 30 fps.

Kľú­čo­vá čr­ta ka­me­ry Ban­dit je po­dob­ne ako v prí­pa­de mo­de­lov Gar­min VIRB X a XE pou­ži­tie vsta­va­ných po­hy­bo­vých sní­ma­čov a sen­zo­rov GPS, kto­ré za­zna­me­ná­va­jú rôz­ne dá­ta zob­ra­zo­va­né vo vi­deu. Ide o úda­je, ako je po­lo­ha, rých­losť, nad­mor­ská vý­ška, zrý­chle­nie, te­po­vá frek­ven­cia a pod.

tomtom-bandit.jpeg

Na zdie­ľa­nie ob­sa­hu a di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie ka­me­ry je k dis­po­zí­cii bez­drô­to­vé pri­po­je­nie a smar­tfó­no­vá ap­li­ká­cia umož­ňu­jú­ca pou­žiť dis­plej te­le­fó­nu ako hľa­dá­čik na kom­po­no­va­nie zá­be­rov a ov­lá­da­nie nas­ta­ve­ní. Ok­rem tech­no­ló­gií Wi-Fi a Blue­tooth je ka­me­ra vy­ba­ve­ná aj jed­not­kou Batt-Stick, ob­sa­hu­jú­cou ba­té­riu, pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSD a ko­nek­tor USB 3.0 na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču na na­bí­ja­nie a sťa­ho­va­nie zá­be­rov.

Ku ka­me­re sa do­dá­va aj množ­stvo prís­lu­šen­stva. Štan­dar­dná ver­zia pri­chá­dza s kry­tom na ob­jek­tív, kto­rý ho ochrá­ni pred strie­ka­jú­cou vo­dou a adap­té­rom na dr­žia­ky ka­mier GoP­ro. Pré­mio­vý ba­lík ob­sa­hu­je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, vo­do­tes­ný kryt na ob­jek­tív na po­tá­pa­nie, na­pá­ja­cí ká­bel a ďal­šie dopl­nky.

Ka­me­ra Tom­Tom Ban­dit sa dos­ta­ne do ob­cho­dov v prie­be­hu má­ja. Ce­na štan­dar­dné­ho ba­lí­ka bu­de 430 do­lá­rov, ver­zia Pre­mium Pack bu­de stáť 500 do­lá­rov.

Zdroj: itnews.sk

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.