Na­še mo­bil­né za­ria­de­nia sú čo­raz in­tui­tív­nej­šie, ve­dia nap­rík­lad roz­li­šo­vať aj si­lu prít­la­ku na trac­kpad. Pre­to pri­chá­dza­jú no­vé vstup­né za­ria­de­nia, ako je nap­rík­lad aj Sen­sel Morph. V pod­sta­te ide o veľ­ký trac­kpad (s roz­mer­mi 240 × 169,6 × 6,75 mm, pri­čom do­ty­ko­vá plo­cha má 230 × 130 mm), kto­rý vďa­ka pa­ten­to­va­nej tech­no­ló­gii Pres­su­re Grid umož­ňu­je ove­ľa väč­ší roz­sah vstup­ných me­tód.

Ob­sa­hu­je až 20 000 sen­zo­rov s roz­stu­pom 1,25 mm, kto­ré mô­žu de­te­go­vať, koľ­ký­mi pr­sta­mi ste sa pod­lož­ky dotk­li, kde a ako sil­no, pri­čom sú schop­né ro­zoz­nať až 4096 úrov­ní prít­la­ku. Pod­lož­ka za­chy­tí až 16 do­ty­kov na­raz.

Morph sa s po­čí­ta­čom spá­ja cez ká­bel USB (spo­jiť sa dá aj s Ar­dui­nom) a s mo­bil­ným za­ria­de­ním cez blue­tooth. Pos­lú­žiť by mo­hol hu­dob­ní­kom, gra­fi­kom i hrá­čom. Na Morph sa to­tiž da­jú po­mo­cou mag­ne­tov prip­núť špe­ciál­ne vrstvy, kto­ré pod­lož­ku pre­me­nia na klá­ves­ni­cu QWER­TY, pia­no, pod­lož­ku pre DJ, si­mu­lá­tor bi­cích či gra­fic­ké plát­no. Spo­loč­nosť Sen­sel chce po­núk­nuť aj on-li­ne nás­troj, kto­rý umož­ní navr­hnúť vlas­tné vrstvy na ľu­bo­voľ­né pou­ži­tie.

V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha na Kic­kstar­te­ri kam­paň na fi­nan­co­va­nie vý­ro­by toh­to za­ria­de­nia. Cie­ľo­vá su­ma 60 000 do­lá­rov bo­la už nie­koľ­ko­ná­sob­ne prek­ro­če­ná, na kon­te je už tak­mer 330 000 do­lá­rov. Morph sa tu po­nú­ka za 249 do­lá­rov, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v jú­ni bu­dú­ce­ho ro­ka.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Návod: Vedeli ste o tom, že iPhone má skrytý Trackpad? Takto ho aktivujete
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.