Jed­né­ho dňa sa ma­ji­te­lia áut Tes­la zba­via sta­ros­tí s na­bí­ja­ním svo­jich vo­zi­diel. Pos­ta­rá sa oň to­tiž „ko­vo­vý had“, kto­rý sa auto­ma­tic­ky za­su­nie do au­ta a do­bi­je ba­té­riu.

Spo­loč­nosť Tes­la Mo­tors uká­za­la vi­deo de­monštru­jú­ce pro­to­typ auto­ma­tic­kej na­bí­jač­ky v ak­cii. „Ko­vo­vý had“ sa v ňom za­sú­va do na­bí­ja­cie­ho por­tu Mo­de­lu S.

- Reklama -

 

Šéf Tes­ly Elon Musk avi­zo­val auto­ma­tic­kú na­bí­jač­ku už vla­ni v de­cem­bri, keď tweeto­val, že auto­mo­bil­ka pra­cu­je na na­bí­jač­ke v po­do­be „pev­né­ho ko­vo­vé­ho ha­da“.

musk_tweet.jpg

Spo­loč­nosť za­tiaľ nein­for­mo­va­la o tom, ke­dy bu­de ta­ká­to na­bí­jač­ka k dis­po­zí­cii.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.