Vý­rob­né nák­la­dy vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge sa od­ha­du­jú na 290,45 USD (asi 272 eur). Uvied­la to ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť IHS na zá­kla­de ce­no­vých ana­lýz jed­not­li­vých kom­po­nen­tov smar­tfó­nu. Spo­me­nu­té nák­la­dy za­hŕňa­jú iba ce­nu kom­po­nen­tov a ce­nu vý­ro­by. V na­šich pre­daj­niach by sa mal te­le­fón pre­dá­vať prib­liž­ne za 949 eur s DPH.

Naj­drah­šie kom­po­nen­ty do ana­ly­zo­va­né­ho mo­de­lu, pre­dá­va­né­ho ame­ric­kým ope­rá­to­rom Ve­ri­zon, vy­rá­ba sám Sam­sung. Cel­ko­vý zisk z pre­da­ja vý­rob­ku je te­da vy­šší, ako udá­va kal­ku­lá­cia.

Naj­drah­ší konštrukč­ný di­el je prá­ve 5,1″ za­kri­ve­ný dis­plej Sam­sung AMO­LED s roz­lí­še­ním 2560 × 1440, kto­rý vy­jde až na 85 USD. Osem­jad­ro­vý 14 nm CPU sto­jí 29,5 USD, 64 GB mo­dul flash eMMC 25 USD a 3 GB LPDDR4 pa­mäť 27,5 USD.

V po­rov­na­ní s iP­ho­nom 6 Plus, kto­ré­ho cel­ko­vé vý­rob­né nák­la­dy sa po­hy­bu­jú oko­lo 263 USD (prib­liž­ne 247 eur), sa Sam­sung Ga­laxy S6 Ed­ge za­ra­dil me­dzi naj­drah­šie smar­tfó­ny sú­čas­nos­ti.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Unikli fotky Samsungu S6! Mohol by vyzerať ako iPhone?
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.