Tí­mu mla­dých ši­kov­ných Slo­vá­kov sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť ho­to­vé majstrov­ské di­elo – luxus­ne vy­ze­ra­jú­ci po­čí­tač z dre­va. Svo­jím di­zaj­nom by po­koj­ne mo­hol kon­ku­ro­vať po­čí­ta­čom od App­lu.

Dva­ja slo­ven­skí vý­vo­já­ri Mar­tin Pe­chov­ský a Ján Tu­hár­sky priš­li s ori­gi­nál­nym ná­pa­dom, ako za­ujať a pre­sa­diť sa nie­len do­ma, ale aj v za­hra­ni­čí. Dre­ve­ný po­čí­tač vy­ho­to­ve­ný z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov má byť „zhmot­ne­nou pred­sta­vou ele­gan­cie, di­zaj­nu a mul­ti­fun­kčnos­ti”. Nej­de len o po­čí­tač, ale zá­ro­veň aj o mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie, kto­ré je nie­len eko­lo­gic­ké, no naj­mä pou­ží­va­teľ­sky prís­tup­né. Keď­že ich vý­tvor má pred­sta­vo­vať akú­si če­reš­nič­ku na tor­te, kto­rá je prí­ťaž­li­vá vzhľa­dom i pa­ra­met­ra­mi, po­čí­tač naz­va­li Xerry.

- Reklama -

xerry.jpg

xerry2.jpg

xerry3.jpg

To, ke­dy bu­de dre­ve­ný po­čí­tač Xerry dos­tup­ný na tr­hu, za­tiaľ nie je zná­me. No už te­raz vie­me, že zá­kaz­ní­ci si bu­dú môcť vy­brať z troch ale­bo šty­roch ty­pov s od­liš­nou kon­fi­gu­rá­ciou. Sa­mi si bu­dú môcť zvo­liť druh dre­va i vlast­ný bran­ding.

zdroj: itnews.sk

 

 

 

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here