Čín­sky vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Xiaomi pred­sta­vil nie­koľ­ko no­vých pro­duk­tov. Po­zor­nosť si za­slú­ži naj­mä te­le­ví­zor Mi TV 2S, kto­rý má 48-pal­co­vý 4K pa­nel od Sam­sun­gu s pok­ry­tím 85 % fa­reb­né­ho ga­mu­tu NTSC. Hrúb­ka te­le­ví­zo­ra je len 9,9 mm a do­dá­va sa v nie­koľ­kých fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach. K dis­po­zí­cii je oso­bit­ná ver­zia Ci­ne­ma Edi­tion, po­nú­ka­ná s oso­bit­ným rep­ro­duk­to­ro­vým sys­té­mom, kto­rý za­hŕňa ho­ri­zon­tál­ny soun­dbar a špe­ciál­ny bez­drô­to­vý subwoofer. Rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém pod­po­ru­je zvuk Dol­by Audio.

Te­le­ví­zor ob­sa­hu­je či­po­vú súp­ra­vu MStar 6A928 so štvor­jad­ro­vým CPU Cor­tex-A17 a GPU Ma­li-T760. K dis­po­zí­cii sú 2 GB RAM a 8 GB úlož­né­ho pries­to­ru. Mi TV 2S pod­po­ru­je tech­no­ló­gie blue­tooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac i eter­net, ob­sa­hu­je tro­ji­cu por­tov HDMI 2.0, po dvoch por­toch USB 2.0 a 3.0. Ope­rač­ný sys­tém je MIUI TV, za­lo­že­ný na An­droi­de 5.0 Lolli­pop.

Mi TV 2S pod­po­ru­je roz­lí­še­nie 4K vo for­má­toch H.265 (60 fps) a H.264 (30 fps) a full HD vo for­má­toch H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP, VP9, Real Vi­deo 7/8/9 a MJPEG. Pre­dá­vať sa bu­de len v Čí­ne, štan­dar­dná ver­zia bu­de stáť 2999 jüanov (483 do­lá­rov) a ver­zia Ci­ne­ma Edi­tion 3999 jüanov (645 do­lá­rov).

Ďal­ší za­ují­ma­vý no­vý pro­dukt je čis­tič­ka vo­dy Mi Water Pu­ri­fier. Tá pri­chá­dza po čis­tič­ke vzdu­chuMi Air Pu­ri­fier, kto­rú spo­loč­nosť pred­sta­vi­la kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka.

Čis­tič­ka vo­dy má roz­me­ry 410 × 260 × 205 mm a ob­sa­hu­je šty­ri rôz­ne filtre od­stra­ňu­jú­ce pev­né i roz­pus­te­né ne­čis­to­ty a bak­té­rie. Pri­pá­ja sa pria­mo na ku­chyn­skú ba­té­riu a za mi­nú­tu pre­filtru­je li­ter vo­dy.

Pra­cu­je na bá­ze re­ver­znej os­mó­zy. Kon­tro­lu­je stav vo­dy v reál­nom ča­se a in­for­mu­je o ňom ma­ji­te­ľa po­mo­cou smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie. Rov­na­kým spô­so­bom pri­po­me­nie aj pot­re­bu vý­me­ny filtra. Pre­dá­vať s a bu­de za 1299 jüanov (209 do­lá­rov).

Prečítajte si tiež  Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sú v zľave. Lacná alternatíva pre AirPods má ANC a podporu HiFi
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.