Xiaomi v in­dic­kom Di­llí od­ha­li­lo svo­ju naj­nov­šiu zbraň pro­ti mid-ran­ge kon­ku­ren­cii z ce­lé­ho sve­ta. Xiaomi Mi 4i je smar­tfón za ro­zum­nú ce­nu, ale s pô­so­bi­vý­mi vlas­tnos­ťa­mi. Na in­dic­kom tr­hu sa bu­de pre­dá­vať v pre­poč­te prib­liž­ne za 200 do­lá­rov. Čos­ko­ro sa však má dos­tať aj do ďal­ších kra­jín.

Mi 4i má 5-pal­co­vý full HD dis­plej, osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 615, 2 GB RAM, 16 GB inter­nej pa­mä­te, 13 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát s ob­jek­tí­vom so sve­tel­nos­ťou f/2.0 a duál­nym LED bles­kom, 5,1 Mpx pred­nú ka­me­ru so sve­tel­nos­ťou f/1.8 a množ­stvo sof­tvé­ro­vých fun­kcií vrá­ta­ne re­ži­mu „skráš­le­nia“ (beauti­fy). Vý­sle­dok je­ho prá­ce si mô­že­te po­zrieť na fo­tog­ra­fii.

 K dis­po­zí­cii je ba­té­ria so sluš­nou ka­pa­ci­tou 3120 mAh. Vďa­ka fun­kcii rých­le­ho na­bí­ja­nia ju za ho­di­nu mož­no na­biť na 40 %, úpl­né na­bi­tie tr­vá asi 3 ho­di­ny. Te­lo má hrúb­ku 7,8 mm, hmot­nosť 130 g a ide o dual-SIM te­le­fón, pri­čom do oboch slo­tov mož­no al­ter­na­tív­ne vlo­žiť kar­tu LTE.

Mi 4i je pr­vý smar­tfón Xiaomi s vlas­tnou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 5.0 Lolli­pop (MIUI 6), kto­rá ob­sa­hu­je množ­stvo fun­kcií ur­če­ných špe­ciál­ne pre in­dic­ký trh vrá­ta­ne pod­po­ry pre 6 in­dic­kých ja­zy­kov.

Smar­tfón Mi 4i sa po­nú­ka v pia­tich far­bách, zhod­ných s far­ba­mi 7,9-pal­co­vé­ho tab­le­tu Mi Pad: čier­na, bie­la, oran­žo­vá, mod­rá a ru­žo­vá.

Ce­ny ani dos­tup­nosť na iných tr­hoch ne­bo­li zve­rej­ne­né, ale prav­de­po­dob­ne sa bu­dú ta­kis­to po­hy­bo­vať oko­lo 200 do­lá­rov.

Prečítajte si tiež  Nový MacBook Pro 13" môže prísť skôr ako na WWDC 2020!
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.