Na ov­lá­da­nie iP­ho­nu či iPa­du zvy­čaj­ne pou­ží­va­te dva prs­ty, a tak vlas­tne 80 % va­šich pr­stov os­tá­va ne­vyu­ži­tých. Pred­stav­te si, že by ste moh­li her­né, ma­po­vé či iné ap­li­ká­cie ov­lá­dať na za­dnej stra­ne za­ria­de­nia a pou­žiť pri tom všet­ky prs­ty jed­nej ale­bo aj oboch rúk bez to­ho, aby ste ni­mi prek­rý­va­li ob­ra­zov­ku. Umož­ňu­je to kryt Han­dy­Ca­se, vďa­ka kto­ré­mu bu­de­te „vi­dieť cez za­ria­de­nie”. Na por­tá­li Kic­kstar­ter ho pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Han­dyS­ca­pe zo Si­li­con Valley.

A zdá sa, že o Han­dy­Ca­se je sluš­ný zá­ujem. Kam­paň potr­vá do 23. ok­tób­ra, no už te­raz sú vy­zbie­ra­né tri štvr­ti­ny cie­ľo­vej su­my 100 000 do­lá­rov.

- Reklama -

handycase.gif

Han­dy­Ca­se je bez­drô­to­vý, ten­ký, ľah­ký a od­ol­ný kryt, kto­rý sa jed­no­du­cho za­klap­ne na chr­bát mo­bil­né­ho za­ria­de­nia a okam­ži­te umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi inter­ago­vať s te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom z inak nep­rís­tup­nej ob­las­ti. Pre­ko­ná­va te­da prak­tic­ké ob­me­dzenia, s kto­rý­mi sa stre­tá­va­me pri pou­ží­va­ní mo­bil­né­ho za­ria­de­nia.

handycase2.jpg

Kryt sa k za­ria­de­niu pri­pá­ja bez­drô­to­vo cez blue­tooth LE, čo by ma­lo umož­niť 20 ho­dín nep­retr­ži­tej pre­vádz­ky. Pou­ži­tá je 800 mAh ba­té­ria, no tvor­co­via uva­žu­jú o ba­té­rii s men­šou ka­pa­ci­tou, s kto­rou by kryt mo­hol mať men­šiu hrúb­ku.

 

 

Za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Han­dyS­ca­le Tong Luo tvr­dí, že mož­nos­ti pou­ži­tia ich tran­spa­ren­tnej tech­no­ló­gie sú tak­mer ne­ko­neč­né. Pri­már­ne je sí­ce orien­to­va­ná na her­ný prie­my­sel, pre­to­že „hra­nie na iP­ho­ne či iPa­de je s Han­dy­Ca­se ove­ľa jed­no­duch­šie a po­hodl­nej­šie, keď­že mô­že­te pou­žiť všet­ky svo­je prs­ty”. No prak­tic­kých vy­uži­tí mož­no náj­sť viac, nap­rík­lad v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, pri zdra­vot­níc­kych po­môc­kach, ale do­kon­ca aj v koz­mic­kých tech­no­ló­giách.

 

 

Kryt sa po­nú­ka v nie­koľ­kých fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach, ce­ny sa za­čí­na­jú od 99 do­lá­rov. Me­dzi pod­po­ro­va­né za­ria­de­nia pa­tria iP­ho­ne 6, iP­ho­ne 6S, iP­ho­ne 6 Plus, iP­ho­ne 6S Plus a tab­le­ty iPad Mi­ni 1, 2, 3, iPad Air 2 a iPad Pro. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v ap­rí­li 2016.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.