Ako roz­lí­šiť ori­gi­nál­ny ko­ňak od je­ho nek­va­lit­nej náh­rad­ky vo fal­šo­va­nej fľa­ši? Do­te­raz na to bol pot­reb­ný nas­lo­vov­za­tý zna­lec, no zdá sa, že v bu­dúc­nos­ti nám bu­de sta­čiť smar­tfón s An­droi­dom a čip NFC.

Ak to ná­ho­dou ne­vie­te, ko­ňak je lie­ho­vi­na vy­ro­be­ná z des­ti­lo­va­né­ho ví­na. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov zre­nie kva­lit­né­ho ko­ňa­ku tr­vá šesť ro­kov, no niek­to­ré me­nej dra­hé dru­hy mô­žu zrieť aj krat­ší čas, pri­čom správ­ny vzhľad sa do­siah­ne in­fú­ziou s ka­ra­me­lo­vým sfar­be­ním. Fran­cúz­sky vý­rob­ca Ré­my Mar­tin sa hr­dí tým, že vše­tok je­ho ko­ňak zre­je naj­me­nej 10 ro­kov. Sa­moz­rej­me, za ta­kú­to lie­ho­vi­nu tre­ba pat­rič­ne za­pla­tiť. Je te­da dô­le­ži­té, aby bo­lo mož­né ove­riť jej auten­tic­kosť.

- Reklama -

Pre­to Ré­my Mar­tin za­čal vy­rá­bať no­vé „pri­po­je­né“ (con­nec­ted) fľa­še s tech­no­ló­giou High Se­cu­ri­ty NFC, vy­vi­nu­tou spo­loč­nos­ťou Se­lin­ko. Ako už ná­zov na­po­ve­dá, fľa­še bu­dú vy­ba­ve­né či­pom NFC, kto­rý má ga­ran­to­vať čer­stvosť a ori­gi­na­li­tu. Čip NFC je umies­tne­ný na vr­chná­ku, pre­to­že tam sa dá naj­ľah­šie pril­ožiť smar­tfón, kto­rý pre­čí­ta znač­ku.

Ok­rem auten­tic­kos­ti po­mô­že čip NFC v kom­bi­ná­cii s asy­met­ric­kým šif­ro­va­ním zis­tiť aj to, či už bo­la fľa­ša ot­vo­re­ná. Pri ot­vo­re­ní fľa­še to­tiž dôj­de k zlo­me­niu an­té­ny NFC, čo bu­de mož­né de­te­go­vať. In­teg­ro­va­ný čip NFC vy­dá iný sig­nál, ozna­ču­jú­ci zme­nu sta­vu z „uzav­re­té­ho“ na „ot­vo­re­ný“.

 

 

In­te­li­gen­tné fľa­še sa dos­ta­nú na trh v tom­to ro­ku na je­seň v Čí­ne. Za­tiaľ ne­ved­no, ke­dy sa ob­ja­via aj v ďal­ších re­gió­noch.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.