Krea­tív­ne tech­no­lo­gic­ké od­de­le­nie M&C Saat­chi v spo­lup­rá­ci s aus­trál­skou po­boč­kou auto­mo­bil­ky Lexus vy­vi­nu­lo pr­vý auto­mo­bil na sve­te, kto­rý vy­ka­zu­je is­té znám­ky ži­vo­ta – po­čuť je­ho tl­kot sr­dca. Do­cie­li­lo sa to spo­je­ním vo­di­ča s vo­zid­lom.

Povrch mo­de­lu au­ta RC-F pok­rý­va elek­tro­lu­mi­nis­cen­čná far­ba, kto­rá vy­ža­ru­je svet­lo vždy, keď sa na­chá­dza pod elek­tric­kým na­pä­tím. Jed­not­li­vé pa­ne­ly, ta­kis­to pok­ry­té špe­ciál­nou far­bou, sú vzá­jom­ne pre­po­je­né elek­tric­kým ob­vo­dom. A prá­ve s tým­to ob­vo­dom spo­lup­ra­cu­jú sen­zo­ry, na kto­ré je na­po­je­ný šo­fér. V zá­vis­los­ti od ko­lí­sa­nia je­ho te­pu po­čas jaz­dy sa za­čne auto v rov­na­kom ryt­me roz­sve­co­vať ale­bo zha­sí­nať.

Zrej­me je len otáz­kou ča­su, ke­dy sa doč­ká­me auto­mo­bi­lov, kto­ré bu­dú schop­né do­kon­ca aj roz­poz­nať po­ci­ty vo­di­čov. Ta­ké­to vo­zid­lá by moh­li zvý­šiť bez­peč­nosť na ces­tách nap­rík­lad aj tým, že by de­te­go­va­li ag­re­sív­ne­ho vo­di­ča za vo­lan­tom, prí­pad­ne by za­brá­ni­li dôs­led­kom z hro­zia­ce­ho mik­ros­pán­ku.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  iPhone 16 Pro môže dostať leštený titán. Apple ho spraví ešte prémiovejším
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.