Fun­kcia auto­pi­lo­ta je v dneš­nej do­be čas­to na­pá­da­ná zo stra­ny jed­not­liv­cov či úra­dov. Tí nad tech­no­ló­giou auto­nóm­ne­ho ria­de­nia eš­te stá­le ne­dô­ver­či­vo krú­tia hla­va­mi. Nas­le­du­jú­ca uda­losť je však dô­ka­zom, že ob­čas sa nao­zaj op­la­tí ve­riť stro­ju.

Ma­ji­teľ vo­zid­la Tes­la S Jon Hall, pra­cu­jú­ci pre služ­bu Uber uni­kol nep­rí­jem­nej zráž­ke len o vlá­sok. Nas­le­du­jú­ce vi­deo uka­zu­je po­ho­to­vú reak­ciu je­ho auto­mo­bi­lu, za­bra­ňu­jú­cu ko­lí­zii s proti­idú­cim vo­zid­lom. Hall priz­nal, že svo­ju po­zor­nosť za­me­ral na pra­vú stra­nu, za­tiaľ čo si nev­ši­mol auto blí­žia­ce sa zľa­va. Na­priek to­mu in­teg­ro­va­ný auto­pi­lot v je­ho vo­zid­le sti­hol za­br­zdiť, čím ma­ji­te­ľo­vi Tes­ly za­chrá­nil ži­vot.

 

 

Tá­to si­tuácia uká­za­la, v čom spo­čí­va naj­väč­ší po­ten­ciál auto­nóm­ne­ho ria­de­nia. Auto­pi­lot to­tiž ne­mu­sí nah­ra­diť úlo­hu vo­di­ča úpl­ne. Sta­čí, ak sa na­chá­dza v úlo­he dru­hé­ho šo­fé­ra s o nie­čo lep­šou po­zor­nos­ťou. Tú za­bez­pe­ču­jú ka­me­ry, ra­dar, ultraz­vu­ko­vé sen­zo­ry i na­vi­gá­cia GPS.

tesla_riadenie.jpg

zdroj: Článok prebratý od nášho partnera www.itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here