Ved­com z Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy sa po­da­ri­lo no­vým tech­no­lo­gic­kým pos­tu­pom for­mo­vať sklo. Po­čas expe­ri­men­tov zo­hria­li zá­sob­ník 3D tla­čiar­ne na tep­lo­tu 1037 °C. Z ne­ho nás­led­ne vy­tlá­ča­li sklo po­hyb­li­vým me­cha­niz­mom cez ho­rú­cu dý­zu.

Sklo, pri­po­mí­na­jú­ce far­bou aj kon­zis­ten­ciou hus­tý med, tes­ne po na­ne­se­ní na substrát zme­ni­lo svoj tvar. Vý­sled­kom bo­li zlo­ži­té tva­ry a kom­po­zí­cie, kto­ré by v bu­dúc­nos­ti moh­li po­su­núť sklár­ske od­vet­vie na no­vú, do­po­siaľ nep­re­bá­da­nú úro­veň.

- Reklama -

Tiež sa zis­ti­lo, že rôz­ny­mi spô­sob­mi vrstve­nia sk­la mož­no do­sa­ho­vať cie­le­né for­my lo­mu a od­ra­zu svet­la. V prí­pa­de, že by sa zmen­ši­li trys­ky 3D tla­čiar­ne a do­ká­za­lo by sa pra­co­vať aj s jem­ný­mi de­tail­mi, moh­li by sa zo sk­la vy­tvá­rať zlo­ži­té tva­ry, kto­ré by pris­pe­li k rých­lej­šej ko­mu­ni­ká­cii cez op­tic­ké vlák­na.

 

 

 

Tá­to tech­no­ló­gia by moh­la náj­sť svo­je vy­uži­tie v prie­my­sel­nom či vý­rob­nom pros­tre­dí. Dô­le­ži­tú úlo­hu by moh­la zoh­rať do­kon­ca aj pri vý­ro­be a zvy­šo­va­ní vý­ko­nu so­lár­nych pa­ne­lov. Ne­vý­ho­dou 3D tla­čiar­ne je však mo­men­tál­ne to, že nie je schop­ná sa­ma ta­viť skle­ný ma­te­riál. Roz­ta­ve­né sklo sa mu­sí pre­ná­ša do jej zá­sob­ní­ka zo sklár­skej pe­ce.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.