Na­priek to­mu, že si mô­že­me tak­mer ke­dy­koľ­vek na­pus­tiť pit­nú vo­du pria­mo z vo­do­vo­du, mno­hí z nás aj tak na­ku­pu­jú mi­ne­rál­ne vo­dy v PET fľa­šiach. Keď sa k to­mu pri­dá ne­trie­de­nie toh­to ťaž­ko roz­lo­ži­teľ­né­mu od­pa­du, ne­ga­tív­ny do­pad na ži­vot­né pros­tre­die je fa­tál­ny.

An­glic­ký tím star­tu­pis­tov zo Skip­ping Rocks Lab pri­šiel s uni­kát­nym a naj­mä eko­lo­gic­kým rie­še­ním. Pro­jekt s náz­vom Ooho pred­sta­vu­je vo­du, špe­ciál­ne ba­le­nú v bub­li­nách z prí­rod­ných ma­te­riá­lov, kto­rú bez obáv mô­že­te zjesť. Pro­jekt má za cieľ po­núk­nuť spot­re­bi­te­ľom eko­lo­gic­kú al­ter­na­tí­vu plas­to­vým fľa­šiam.

- Reklama -

Kap­su­la s vo­dou po­zos­tá­va z dvo­ji­tej mem­brá­ny. Jej obal je vy­ro­be­ný z mor­ských rias, chlo­ri­du vá­pe­na­té­ho a al­gi­ná­tu sod­né­ho, no v bu­dúc­nos­ti sa uva­žu­je o hrub­šom eko­lo­gic­kom povr­chu. Naj­lep­šie na tom všet­kom je prá­ve vý­rob­ná ce­na ta­ké­ho­to ba­le­nia. Tá vy­chá­dza na me­nej ako je­den cent.

voda-ooha_2.png

Pro­jekt Ooho dos­tal oce­ne­nie Európ­ske­ho in­šti­tú­tu ino­vá­cií a tech­no­ló­gie (EIT) za naj­lep­ší pro­jekt v rám­ci An­glic­ka, vďa­ka čo­mu si na svo­je kon­to pri­pí­sal vý­hru 20-ti­síc eur. Ok­rem to­ho zís­kal ce­nu World Tech­no­lo­gy Award v ka­te­gó­rii eko­ló­gia, ako aj uz­na­nie od pop­red­ných pred­sta­vi­te­ľov eko­lo­gic­kých in­šti­tú­cií.

Článok prebratý od nášho partnerského portálu itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.