Goog­le po nie­koľ­kých me­sia­coch be­ta­tes­to­va­nia ofi­ciál­ne spus­til no­vú lac­nú clou­do­vú služ­bu Nearli­ne.

Aby Goog­le pod­nie­til fir­my vy­uží­va­jú­ce kon­ku­ren­čné clou­do­vé služ­by na pre­chod na Cloud Sto­ra­ge Nearli­ne, po­nú­ka všet­kým no­vým pou­ží­va­te­ľom 100 pe­ta­baj­tov (100 mi­lió­nov GB) dát na šesť me­sia­cov úpl­ne za­dar­mo. Goog­le si štan­dar­dne úč­tu­je je­den cent za GB, te­da fir­my mô­žu pri vy­uži­tí cel­ko­vej ka­pa­ci­ty ušet­riť až je­den mi­lión do­lá­rov me­sač­ne.

- Reklama -

Spo­lu s tým Goog­le na ob­me­dze­nú do­bu pou­ží­va­te­ľom sprís­tup­nil služ­bu on-de­mand I/O, kto­rá fir­mám umož­ňu­je v prí­pa­de pot­re­by sťa­ho­vať dá­ta z Nearli­ne rých­lej­šie než štan­dar­dnou rých­los­ťou 4 MB za se­kun­du. Fun­kcia je dos­tup­ná za­dar­mo po do­bu troch me­sia­cov od ofi­ciál­ne­ho spus­te­nia Nearli­ne.

Goog­le tiež sprís­tup­nil pou­ží­va­te­ľom kal­ku­lač­ku, po­mo­cou kto­rej mô­žu jed­no­du­cho zis­tiť, koľ­ko uše­tria, keď na služ­bu Goog­lu prej­dú z kon­ku­ren­čných Ama­zon Web Servic­es. Ak sa zá­kaz­ník roz­hod­ne vy­užiť Nearli­ne, mô­že na pre­chod vy­užiť služ­bu Goog­le Cloud Sto­ra­ge Tran­sfer Servic­e, pred­tým zná­mu ako On­li­ne Cloud Im­port.

zdroj: itnews.sk

Google Nearline - svetapple.sk
Google Nearline – svetapple.sk
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.