hys­tá­te sa na do­vo­len­ku a ne­vie­te pres­ne, aké ve­ci si zba­liť so se­bou do kuf­ra? Okús­te po­ča­sie cu­dzi­ny po­čas nie­koľ­kých se­kúnd, a to skôr, ako by ste stih­li vô­bec vy­ces­to­vať.

Švéd­sky pre­vádz­ko­va­teľ le­tísk Sweda­via pri­chys­tal pre svo­jich pa­sa­žie­rov je­di­neč­ný si­mu­lá­tor Cli­ma­te Por­tal, s kto­rým mô­že­te vy­skú­šať ak­tuál­ne kli­ma­tic­ké pod­mien­ky v troch cie­ľo­vých des­ti­ná­ciách na vlas­tnej ko­ži.

- Reklama -

stockholm-climate-portal-simulator.jpg

Si­mu­lá­tor je umies­tne­ný v ter­mi­ná­li 5 na štok­hol­mskom le­tis­ku Arlan­da. Po­zos­tá­va z troch mies­tnos­tí – HOT, COLD a BIG. V pr­vej mies­tnos­ti si mô­že­te od­skú­šať tep­lé pod­ne­bie imi­tu­jú­ce to na púš­ti. V dru­hej mies­tnos­ti za­kú­si­te zi­mu spo­lu so sil­ným vet­rom a v tre­tej spoz­ná­te ruch veľ­ko­mes­ta.

Ok­rem tep­lo­ty vás si­mu­lá­tor pre­ne­sie na kon­krét­ne mies­to aj pros­tred­níc­tvom ve­ter­ných, zvu­ko­vých a ob­ra­zo­vých efek­tov. Je to­tiž pre­po­je­ný k ak­tuál­nej pred­po­ve­di po­ča­sia on-li­ne, tak­že si mô­že­te byť is­tí, že po­ča­sie v mies­tnos­tiach sku­toč­ne od­rá­ža reali­tu.

 

Si­mu­lá­tor je ve­rej­nos­ti prís­tup­ný len do kon­ca augus­ta. Je­ho ne­vý­ho­dou však je, že nie je si­tuo­va­ný eš­te pred vy­ba­vo­va­cou zó­nou v le­tis­ko­vej ha­le. V tom­to prí­pa­de, aj keď už vop­red bu­de­te ve­dieť, či ste si (ne)zba­li­li to, čo tre­ba, zme­niť to už zrej­me ne­bu­de­te môcť.

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.