Ved­ci z Huawei Tech­no­lo­gy Cor­po­ra­tion pred­sta­vi­li na 56. roč­ní­ku po­du­ja­tia Bat­te­ry Sym­po­sium v Ja­pon­sku no­vú rých­lo­na­bí­ja­ciu lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu. Na­bí­ja sa de­sať­krát rých­lej­šie ako bež­né Li-Ion ba­té­rie.

Huawei na sym­pó­ziu uká­zal dve vi­deá de­monštru­jú­ce rých­le na­bí­ja­nie no­vých ba­té­rií. V pr­vom sa ba­té­ria s ma­lou ka­pa­ci­tou 600 mAh na­bi­je na 68 % v prie­be­hu dvoch mi­nút.

 

 

 

Ba­té­ria v dru­hom vi­deu má ove­ľa väč­šiu ka­pa­ci­tu 3000 mAh a na 48 % sa na­bi­je za päť mi­nút. Tá­to dru­há ba­té­ria má ener­ge­tic­kú hus­to­tu 520 Wh/l a je vraj schop­ná pri uve­de­nom na­bi­tí na 48 % ka­pa­ci­ty po­há­ňať mo­bil­ný te­le­fón Huawei po­čas 10 ho­dín nep­retr­ži­té­ho ho­vo­ru.

 

Vý­skum­ní­ci z Huawei zrý­chli­li na­bí­ja­nie na­via­za­ním he­te­roa­tó­mov na mo­le­ku­lu gra­fi­tu v anó­de ba­té­rie. Vy­tvo­ri­li tak ka­ta­ly­zá­tor na za­chy­te­nie a pre­nos lí­tia po­mo­cou uh­lí­ka. He­te­roa­tó­my zvy­šu­jú rých­losť na­bí­ja­nia bez stra­ty na hus­to­te ener­gie či ži­vot­nos­ti ba­té­rie.

Huawei pred­pok­la­dá vy­uži­tie svoj­ho ob­ja­vu v ob­las­ti mo­bil­ných te­le­fó­nov, elek­tro­mo­bi­lov, no­si­teľ­ných za­ria­de­ní (wearab­les), ako aj pre­nos­ných zdro­jov na­pá­ja­nia. Spo­loč­nosť sa vraj sna­ží vy­vi­núť ba­té­riu, kto­rú bu­de mož­né úpl­ne na­biť po­čas pres­táv­ky na ká­vu.

Článok prevzatý od nášho partnera: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here