Používatelia Surface Book a Surface Pro 4 sa sťažujú na problémy. Nie je ich málo

0

Už je to me­siac, čo Mic­ro­soft pred­sta­vil svoj hyb­rid­ný no­te­book Sur­fa­ce­Book a tiež no­vú ge­ne­rá­ciu tab­le­tu Sur­fa­ce Pro 4. Na­priek vy­so­kej ce­ne či veľ­kým oča­ká­va­niam sa ani jed­no zo za­ria­de­ní ne­vyh­lo kri­ti­ke zo stra­ny uží­va­te­ľov.

Me­dzi sťaž­nos­ťa­mi od uží­va­te­ľov mož­no náj­sť na dis­kus­ných fó­rach pri­po­mien­ky k mod­rým ob­ra­zov­kám smr­ti (BSOD), kto­ré sa ob­ja­via pri od­po­je­ní i pri­po­je­ní za­ria­de­nia ku klá­ves­ni­co­vé­mu do­ku, ako aj pri ďal­ších čin­nos­tiach. Tak­tiež me­cha­nic­ký zá­mok, ria­de­ný cez sof­tvér, ob­čas nie je mož­né ov­lá­dať z dô­vo­du pá­du ov­lá­da­ča ale­bo sa po pri­po­je­ní ne­vyh­ľa­dá spo­je­nie a ne­dôj­de tak k za­is­te­niu.

problemy_Surface.jpg

Uží­va­te­lia upo­zor­ňu­jú aj na prob­lé­my so spo­ma­le­ním skro­lo­va­nia, za­se­ká­va­ním pre­hlia­da­ča Ed­ge, od­po­jo­va­ním Wi-Fi. Sťaž­nos­tiam sa ne­vyh­la ani zní­že­ná vý­drž ba­té­rie v re­ži­me spán­ku či ťaž­kos­ti s pre­hrie­va­ním za­ria­de­nia. Niek­to­ré zo spo­me­nu­tých chýb sa zrej­me spá­ja­jú s ov­lá­da­čom ale­bo so sys­té­mom Win­dows 10.

Uží­va­te­ľov Sur­fa­ce Pro 4 trá­pia aj sof­tvé­ro­vé prob­lé­my – nej­de im pre­bu­diť za­ria­de­nie zo spán­ku, prí­pad­ne do­chá­dza k pá­dom gra­fic­kých ov­lá­da­čov.

Niek­to­rí uží­va­te­lia pri­pi­su­jú zväč­še­ný vý­skyt prob­lé­mov hro­mad­né­mu pre­púš­ťa­niu mno­hých ši­kov­ných prog­ra­má­to­rov a tes­te­rov z Mic­ro­sof­tu. To, ako sa s chy­ba­mi, ako aj vl­nou kri­ti­ky vy­rov­ná spo­loč­nosť, uvi­dí­me v blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Prav­de­po­dob­ne to bu­de rie­šiť for­mou ak­tua­li­zá­cií.

Článok prebratý od nášho partnerského webu: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk