Automobily Ford majú softvérový problém brániaci vo vypnutí motora

0

Auto­mo­bil­ka Ford sťa­hu­je z tr­hu 432 000 vo­zi­diel Fo­cus, C-MAX a Es­ca­pe pre chy­bu v ich sof­tvé­ri, kto­rá za­bra­ňu­je vy­pnu­tiu mo­to­ra. Chy­ba v ria­dia­com mo­du­le spô­so­bu­je, že mo­tor beží ďa­lej aj po tom, čo vo­dič oto­čí kľú­čom a vy­tiah­ne ho, prí­pad­ne stla­čí tla­čid­lo štart/stop na vy­pnu­tie mo­to­ra.

Za­tiaľ ne­bo­li za­zna­me­na­né ni­ja­ké ne­ho­dy sú­vi­sia­ce s tým­to prob­lé­mom. Ford ozná­mil, že pre­daj­co­via bu­dú ma­ji­te­ľom vo­zi­diel ak­tua­li­zo­vať sof­tvér bez­plat­ne.

Prob­lém sa tý­ka niek­to­rých mo­de­lov Fo­cus vy­ro­be­ných v ro­ku 2015, ďa­lej hyb­rid­ných vo­zi­diel C-MAX vy­ro­be­ných od ap­rí­la 2014 v Mi­chi­ga­ne a špor­to­vých vo­zi­diel Es­ca­pe vy­ro­be­ných v Louis­vil­le ta­kis­to od ap­rí­la 2014. Ide o 375 000 auto­mo­bi­lov pre­da­ných v USA, 52 000 v Ka­na­de a 5000 v Mexiku.

Týž­deň pred­tým Ford stia­hol 203 500 vo­zi­diel Tran­sit Con­nect v Se­ver­nej Ame­ri­ke pre prob­lé­my s prís­tro­jo­vou dos­kou a bez­peč­nos­tný­mi pás­mi.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk