Na­priek mno­hým vý­ho­dám, s kto­rý­mi pri­chá­dza trend elek­tro­mo­bi­lov, mu­sia ma­ji­te­lia toh­to ty­pu vo­zi­diel če­liť jed­né­mu vý­raz­né­mu prob­lé­mu. Je ním do­bí­ja­nie. Aj keď sú rých­lo­do­bí­ja­cie sta­ni­ce roz­mies­tne­né či už na od­po­čí­vad­lách, ale­bo v blíz­kos­ti ben­zí­no­vých púmp, čas­té­mu nú­te­né­mu za­sta­vo­va­niu sa tým ne­zab­rá­ni. Ob­ja­vi­la sa však re­vo­luč­ná me­tó­da, kto­rá by elek­tro­mo­bi­lu umož­ni­la do­bí­jať sa už po­čas jaz­dy.

Kon­com toh­to ro­ka sa spus­tí pro­jekt, v rám­ci kto­ré­ho sa má po do­bu 18 me­sia­cov tes­to­vať no­vá tech­no­ló­gia bez­drô­to­vé­ho do­bí­ja­nia elek­tro­mo­bi­lov. Po­kus­ným „krá­li­kom“ sa sta­nú brit­ské di­aľ­ni­ce. Plá­ny ozná­mi­la ve­rej­nos­ti spo­loč­nosť Highways En­gland.

- Reklama -

dialnica_elektromobil.jpg

Ce­lý kon­cept bu­de fun­go­vať na prin­cí­pe pre­no­su ener­gie me­dzi špe­ciál­nym za­ria­de­ním nain­šta­lo­va­ným pod povr­chom vo­zov­ky, ako aj vnút­ri elek­tro­mo­bi­lu. Po­kiaľ sa tá­to tech­no­ló­gia os­ved­čí, bu­de to zna­me­nať, že ces­to­va­nie elek­tro­mo­bil­mi na dl­hé vzdia­le­nos­ti viac ne­bu­de prob­lém. Bez­drô­to­vým pre­no­som sa na­vy­še pre­dí­de pot­re­be vý­stav­by akých­koľ­vek za­ria­de­ní nad povr­chom ze­me, čím sa zvý­ši bez­peč­nosť na ces­tách.

electric-highway.jpg

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.