Google sa bude deliť, vznikne nová firma Alphabet

0
Alphabet - svetapple.sk

Spo­loč­nosť Goog­le me­ní svo­ju pre­vádz­ko­vú štruk­tú­ru a vznik­ne no­vá spo­loč­nosť s náz­vom Al­pha­bet Inc, kto­rá bu­de za­hŕňať inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač a ďal­šie di­ví­zie. Šéf spo­loč­nos­ti Goog­le Larry Pa­ge sa sta­ne vý­kon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti Al­pha­bet. Do če­la spo­loč­nos­ti Goog­le sa tak dos­ta­ne vice­pre­zi­dent Sun­dar Pi­chai.

Al­pha­bet nah­ra­dí Goog­le ako ve­rej­ne ob­cho­do­va­teľ­nú en­ti­tu. Všet­ky ak­cie Goog­le sa auto­ma­tic­ky pre­kon­ver­tu­jú do rov­na­ké­ho poč­tu ak­cií spo­loč­nos­ti Al­pha­bet, s rov­na­ký­mi prá­va­mi. „Tá­to no­vá štruk­tú­ra nám umož­ní na­ďa­lej sa sús­tre­diť na mi­mo­riad­ne príl­eži­tos­ti, kto­ré v rám­ci Goog­le má­me,“ po­ve­dal Pa­ge. Pre­zi­den­tom spo­loč­nos­ti Al­pha­bet bu­de Sergej Brin, spo­lu­zak­la­da­teľ fir­my Goog­le. Ruth Po­ra­to­vá, kto­rá sa v mar­ci sta­la fi­nan­čnou ria­di­teľ­kou Goog­le, bu­de fi­nan­čnou ria­di­teľ­kou pre Goog­le aj Al­pha­bet.

Pod­ľa ana­ly­ti­ka Ro­ge­ra Kaya zo spo­loč­nos­ti En­dpoint Tech­no­lo­gies As­so­cia­tes dá­va no­vá štruk­tú­ra zmy­sel, pre­to­že vy­tvá­ra pries­tor na vy­šší stu­peň flexibi­li­ty. Prek­va­pi­vé sprá­vy spô­so­bi­li ná­rast cien ak­cií Goog­le po skon­če­ní ob­cho­do­va­nia o tak­mer 7 %.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk