Hologramy v Rusku chránia parkovacie miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím

0
Hologram-svetapple.sk

Čo by ste uro­bi­li vy, ke­by ste priš­li na pl­né par­ko­vis­ko a je­di­né práz­dne mies­to, kto­ré by ste naš­li, by bo­lo ur­če­né pre oso­by so zdra­vot­ným pos­tih­nu­tím?

V Rus­ku až 30 % vo­di­čov par­ku­je prá­ve na tých­to mies­tach, a to aj v prí­pa­doch, keď je vša­de na­vô­kol voľ­no. Pro­ti to­mu sa roz­hod­la bo­jo­vať rus­ká ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Dis­li­fe pros­tred­níc­tvom net­ra­dič­nej kam­pa­ne.

hologram_rusko.jpg

Aby sa mos­kov­skí vo­di­či viac ne­moh­li vy­ho­vá­rať na to, že bie­le ozna­če­nie na ze­mi ne­bo­lo vi­dieť, or­ga­ni­zá­cia na­mon­to­va­la v blíz­kos­ti par­ko­va­cích miest re­zer­vo­va­ných pre zdra­vot­ne pos­tih­nu­tých špe­ciál­ne sen­zo­ry. Ich úlo­hou je sní­mať, či má vo­dič za pred­ným sklom po­vo­le­nie par­ko­vať na ta­kých­to mies­tach. V prí­pa­de, že vo­dič ozna­če­nie ne­má, uk­ry­tý pro­jek­tor za­čne pre­mie­tať na par­ko­va­cie mies­to ho­log­ram v po­do­be vo­zíč­ka­ra, kto­rý vo­di­čo­vi vy­svet­lí, pre ko­ho je mies­to ur­če­né, a vy­zve ho, aby za­par­ko­val in­de.

 

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk