Náhodní hráči si zahrali najrealistickejšiu strieľačku FPS na svete. Pozrite sa na ich reakcie

0

Kva­lit­ná gra­fi­ka, efek­ty rôz­nych dru­hov, dych be­rú­ca at­mos­fé­ra… Čo by ste po­ve­da­li na to, ke­by ste si moh­li za­hrať net­ra­dič­nú po­čí­ta­čo­vú hru – pr­vú svoj­ho dru­hu?

Ta­ká­to mož­nosť sa nas­kyt­la ná­hod­ným pou­ží­va­te­ľom is­tých če­to­va­cích vi­deos­lu­žieb, kto­rí si v rám­ci ori­gi­nál­ne­ho expe­ri­men­tu vy­skú­ša­li mo­men­tál­ne naj­realis­tic­kej­šiu FPS (first-per­son shoo­ter) strie­ľač­ku na sve­te. Jej auto­rom je brit­ské štú­dio Realm Pic­tu­res.

Na roz­diel od bež­ných po­čí­ta­čo­vých hier sa tá­to ak­čná strie­ľač­ka FPS vy­zna­ču­je na­pí­na­vým, realis­tic­ky vy­ze­ra­jú­cim de­jom a naj­mä špe­ci­fic­kým hlav­ným hr­di­nom. Tým je sku­toč­ný člo­vek, kto­rý má na hla­ve umies­tne­nú ka­me­ru. Tes­tu­jú­ce­mu hrá­čo­vi je ob­raz z nej na­ži­vo pre­ná­ša­ný pros­tred­níc­tvom webo­vej ka­me­ry. Hráč vi­dí na mo­ni­to­re sce­né­riu hry, ako aj ru­ky hlav­né­ho hr­di­nu, kto­ré zväč­ša zvie­ra­jú zbraň. Hráč ov­plyv­ňu­je po­hyb a ko­na­nie hr­di­nu kla­sic­ký­mi prí­kaz­mi, ako nap­rík­lad „ot­vor dve­re, vez­mi pred­met, uteč…“.

Reak­cie hrá­čov, prie­beh tej­to ne­kon­ven­čnej po­čí­ta­čo­vej hry, prí­pad­ne len zá­be­ry z jej na­tá­ča­nia si mô­že­te po­zrieť v nas­le­du­jú­cich dvoch vi­deách:

 

 

zdroj: itnews.sk

 

 

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk