Bezpečnejšie cesty vďaka „vychytávke“. Predbiehanie kamiónov už nebude naslepo

0
Samsung kamión - svetapple.sk

Na ces­tách kaž­do­roč­ne vy­has­nú stov­ky ne­vin­ných ži­vo­tov, ne­raz bez vlas­tné­ho za­vi­ne­nia. Pre­to sa spo­loč­nosť Sam­sung roz­hod­la rie­šiť prob­lém s ne­bez­peč­ným pred­bie­ha­ním ka­mió­nov. Vďa­ka ich vy­ná­le­zu už viac ne­bu­de­me mu­sieť ris­ko­vať svo­je ži­vo­ty.

Vý­vo­já­ri zo Sam­sun­gu vy­vi­nu­li no­vú tech­no­ló­giu, kto­rá po­mô­že za­is­tiť bez­peč­nosť na ces­tách a zní­žiť tak hro­zi­vé čís­la ne­ho­do­vos­ti. Na pred­ný ná­raz­ník dl­hých ka­mió­nov pri­pev­ni­li ka­me­ry vy­ba­ve­né fun­kciou noč­né­ho re­ži­mu a na za­dnú stra­nu ná­ve­su umies­tni­li šty­ri veľ­ké ob­ra­zov­ky, vďa­ka kto­rým vo­dič šo­fé­ru­jú­ci za ka­mió­nom vi­dí všet­ko, čo sa de­je pred ním. Ta­kým­to spô­so­bom mô­že šo­fér jed­no­du­cho a bez ri­zi­ka vojsť do proti­sme­ru a ka­mión obeh­núť.

 

Aj keď po­dob­ne vy­ba­ve­ných ka­mió­nov na sve­te je len zo­pár, v bu­dúc­nos­ti by sme sa ich moh­li doč­kať aj na Slo­ven­sku.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk