V roku 2050 bude krátkozrakých viac než 5 miliárd ľudí. Miliarda z nich bude prakticky slepá

0

V dneš­nej do­be je ľud­ský zrak čo­raz viac na­má­ha­ný. Vý­skum­ní­ci z Brien Hol­den Vi­sion In­sti­tu­te va­ru­jú pred dl­ho­do­bým po­ze­ra­ním do rôz­nych ob­ra­zo­viek elek­tric­kých za­ria­de­ní, kto­ré vý­raz­ne zvy­šu­jú ri­zi­ko vzni­ku krát­koz­ra­kos­ti. Pod­ľa prog­nóz si to od­ne­sú pre­dov­šet­kým nas­le­du­jú­ce ge­ne­rá­cie.

Vý­sku­my preu­ká­za­li, že v ro­ku 2050 bu­de tr­pieť krát­koz­ra­kos­ťou viac ako 5 mi­liárd ľu­dí, te­da tak­mer po­lo­vi­ca sve­to­vej po­pu­lá­cie. Zhru­ba u jed­nej pä­ti­ny z toh­to poč­tu sa bu­de vy­sky­to­vať ťaž­ká for­ma krát­koz­ra­kos­ti, čo zna­me­ná, že prib­liž­ne mi­liar­da ľu­dí bu­de prak­tic­ky sle­pá.

Dl­ho­do­bý blíz­ky sús­tre­de­ný poh­ľad do mo­ni­to­rov po­čí­ta­čov, dis­ple­jov te­le­fó­nov a tab­le­tov či ob­ra­zo­viek te­le­ví­zo­rov znač­ne pris­pie­va k ma­so­vej stra­te zra­ku. Nas­le­du­jú­ce ge­ne­rá­cie sa ťaž­kos­tiam so zra­kom zrej­me ne­bu­dú môcť vy­hnúť. Už od det­stva ich to­tiž di­gi­tál­ne za­ria­de­nia bu­dú spre­vá­dzať, kde­koľ­vek sa poh­nú.

Článok bol prebratý od partnera: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk