Stikbox: Najpraktickejšie prevedenie selfie tyče, ktorú budete mať vždy po ruke

0

Ak si fa­nú­ši­kom se­fie fo­tog­ra­fií, po­tom ťa určite po­te­ší vy­ná­lez, kto­rý v sú­čas­nos­ti bo­ju­je o pria­zeň na por­tá­li Kic­kstar­ter. Ide o špe­ciál­ne stvár­ne­nie te­les­ko­pic­kej sel­fie ty­če s náz­vom Stik­box, kto­rú vám viac pri vcho­de z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov ne­vez­mú, v taš­ke či vo vrec­ku vám ne­za­be­rie ani kú­sok mies­ta a roz­lo­žiť si ju bu­de­te môcť ke­dy­koľ­vek bu­de­te chcieť.

Stikbox

Stik­box je sel­fie tyč, kto­rá je za­bu­do­va­ná do oba­lu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Hli­ní­ko­vá skla­da­cia konštruk­cia je vy­tvo­re­ná tak, aby po zlo­že­ní za­pad­la do kry­tu smar­tfó­nu a sta­la sa tak je­ho pev­nou schrán­kou. Pos­lú­žiť mô­že aj ako jed­no­du­chý sto­jan na te­le­fón. Prak­tic­ká sel­fie tyč je mo­men­tál­ne dos­tup­ná v dvoch ver­ziách pre iP­ho­ne 6/6S a 6S Plus za ce­nu 19 a 29 USD.

stikbox_1.gif

stikbox_2.gif

stikbox_3.jpg

stikbox_4.jpg

 

 

 

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk